kello ikoni

Hae verkossa, saat lainapäätöksen minuuteissa.

 

GF Money Oyj peruuttaa listautumisantinsa

GF Money Oyj | Lehdistötiedote 31.5.2018 klo 15.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, YHDYSVALLOISSA TAI MISSÄÄN MUUSSA VALTIOSSA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA

 

GF Money Oyj:n (“GF Money” tai “Yhtiö“) hallitus on 31.5.2018 päättänyt peruuttaa Yhtiön listautumisannin ja Yhtiön osakkeiden listaamisen Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle First North Finland -markkinapaikalle.

Hallituksen puheenjohtaja Antti Kemppi: ”Meille on erittäin tärkeää toimia vastuullisesti sijoittajiamme, asiakkaitamme ja henkilöstöämme kohtaan. Koemme velvollisuudeksemme hoitaa kaikki sopimusasiat Nuorisosäätiön kanssa päätökseen ja uskomme tämän vaikuttavan jatkossa positiivisesti Yhtiön riskiprofiiliin. Listautumisannin peruuntumisesta huolimatta olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että GF Money on jatkanut kannattavaa kasvuaan kevään 2018 aikana. Olemme positiivisia Yhtiön tulevaisuudennäkymien suhteen ja jatkossa tulemme visiomme mukaisesti keskittymään entistä voimakkaammin kuluttaja- ja factoring-rahoituksen kehittämiseen. Kiitämme tässä vaiheessa kaikkia ankkurisijoittajiamme sekä merkintäsitoumuksen antaneita kiinnostuksesta GF Moneya kohtaan kuten myös henkilöstöämme vahvasta työpanoksesta.”

Listautumisannissa annetut merkintäsitoumukset raukeavat ilman eri toimenpiteitä ja yleisöannissa Yhtiön osakkeista maksetut merkintämaksut palautetaan merkintäsitoumuksessa ilmoitetulle pankkitilille seitsemän pankkipäivän kuluessa hallituksen päätöksestä eli viimeistään 11.6.2018. Palautettaville merkintämaksuille ei makseta korkoa. Apporttiannissa ja instituutioannissa tehtyjä merkintöjä ei toteuteta ja ne raukeavat eikä merkitsijöiden tarvitse ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin. Peruutuksesta tiedotetaan sijoittajille merkintäsitoumuksissa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

GF Money keskittyy jatkossakin kuluttaja- ja factoring-rahoitusliiketoimintoihin. Näillä liiketoiminta-alueilla skaalautuvuuden mahdollistaa nykyaikaisten teknologioiden hyödyntäminen. Näin pyritään varmistamaan vahva kasvu sekä ennakoitavampi kannattavuus. Yhtiö suunnittelee toteuttavansa liiketoiminnan kasvun vaatiman rahoituksen tässä vaiheessa muilla pääomamarkkinoiden vaihtoehdoilla private placement -järjestelyin, joita kohtaan nykyiset osakkaat ja tietyt sijoittajat ovat osoittaneet kiinnostusta.

 

Lisätietoja: 

Antti Kemppi

Hallituksen puheenjohtaja

Sähköposti: antti.kemppi@gfmoney.fi

Puhelin: 040 545 0012

 

Kari Keskitalo

Toimitusjohtaja

Sähköposti: kari.keskitalo@gfmoney.fi

Puhelin: 040 826 2193

 

Pääjärjestäjä: Alexander Corporate Finance Oy

Puhelin: 050 520 4098

 

GF Money Oyj lyhyesti:

GF Money on suomalainen ja riippumaton uuden ajan rahoituspalvelukonserni, joka tarjoaa finanssiteknologiaa hyödyntäviä rahoitusratkaisuja yksityishenkilöille ja yrityksille. GF Moneyn liiketoiminta-alueet ovat rahoitus- ja kiinteistöliiketoiminta. Yhtiön maantieteellinen päämarkkina-alue on Suomi. Lisäksi GF Money toimii Ruotsissa ja Tanskassa. Yhtiön liikevaihto oli vuonna 2017 21,7 miljoonaa euroa ja sen tulos ennen veroja oli 7,6 miljoonaa euroa. www.gfmoney.fi

 

Tärkeä huomautus

Tämän tiedotteen sisältämä tieto ei ole tarkoitettu julkistettavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Australiassa, Etelä-Afrikassa, Hongkongissa, Japanissa, Kanadassa, Singaporessa tai Yhdysvalloissa.

Tämä tiedotteen sisältämä tieto ei ole eikä sitä tule tulkita tarjoukseksi myydä tai pyynnöksi saada tarjouksia ostaa tässä mainittuja arvopapereita, eikä arvopapereita myydä alueilla, joilla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista. Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Yhtiön laatimaan ja julkaisemaan esitteeseen sisältyviin tietoihin perustuen.

Yhtiö ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään muussa Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa kuin Suomessa. Lukuun ottamatta Suomea, missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, joka on pannut täytäntöön Esitedirektiivin (kukin “Relevantti Jäsenvaltio”), ei ole tehty eikä tulla tekemään mitään toimenpiteitä arvopapereiden tarjoamiseksi yleisölle siten, että se edellyttäisi esitteen julkistamista Relevantissa Jäsenvaltiossa. Tämän seurauksena arvopapereita voidaan tarjota Relevanteissa Jäsenvaltioissa ainoastaan (a) Esitedirektiivissä määritellyille kokeneiksi sijoittajiksi lukeutuville oikeushenkilöille tai (b) missä tahansa muussa Esitedirektiivin 3(2) artiklan mukaisessa tilanteessa. Tässä kappaleessa ilmaisu “tarjota arvopapereita yleisölle” tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden käyttämisestä, ostamisesta tai merkitsemisestä, joka ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltioissa niissä tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena. Ilmaisu “Esitedirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2003/71/EY (muutoksineen, mukaan lukien 2010 Muutosdirektiivi, siltä osin kuin se on pantu täytäntöön Relevantissa Jäsenvaltiossa), ja se sisältää kaikki relevantit täytäntöönpanotoimenpiteet Relevantissa Jäsenvaltiossa, ja ilmaisu “2010 Muutosdirektiivi” tarkoittaa direktiiviä 2010/73/EU. 

Tämä tiedote ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdistyneissä kuningaskunnissa. Yhdistyneissä kuningaskunnissa ei ole hyväksytty arvopapereihin liittyvää esitettä eikä sellaista tulla rekisteröimään. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot on suunnattu ainoastaan (i) henkilöille, jotka ovat Yhdistyneiden kuningaskuntien ulkopuolella tai (ii) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneiden kuningaskuntien vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act) (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen (“Määräys”) 19(5) artiklan tarkoittamalla tavalla tai (iii) Määräyksen 49(2) mukaisille korkean varallisuustason omaaville tahoille (high net worth entities) taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki edellä mainitut henkilöt yhdessä, “relevantit henkilöt”). Kaikki tähän tiedotteeseen liittyvä sijoitustoiminta on ainoastaan relevanttien henkilöiden saatavilla ja siihen ryhdytään ainoastaan relevanttien henkilöiden kanssa. Kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.

Tämän tiedotteen sisältö ei ole tarjous arvopapereiden myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta. Arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen) mukaisesti.

Tulevaisuutta koskevat lausumat

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia, jotka eivät ole historiallisia tosiseikkoja vaan lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tulevaisuutta koskevat lausumat koskevat muun muassa Yhtiön tulevaa taloudellista asemaa ja liiketoiminnan tulosta, Yhtiön strategiaa, tavoitteita, tulevaa kehitystä tai odotettuja sääntelymuutoksia niillä markkinoilla, joilla Yhtiö toimii tai pyrkii toimimaan. Joitakin tulevaisuutta koskevia lausumia voi tunnistaa ilmaisuista “aikoo”, “arvioi”, “ennustaa”, “jatkaa”, “mahdollinen”, “odottaa”, “ohjeistus”, “olettaa”, “pitäisi”, “saattaa”, “suunnittelee”, “tähtää”, “uskoo”, “voisi” tai näiden ilmaisujen kieltomuodoista ja vastaavista ilmaisuista.

Luonteeltaan tulevaisuutta koskevat lausumat sisältävät tunnettuja ja tuntemattomia riskejä ja epävarmuustekijöitä, koska ne liittyvät tapahtumiin ja johtuvat olosuhteista, jotka joko tapahtuvat taikka eivät tapahdu tulevaisuudessa. Tulevaisuutta koskevat lausumat eivät ole takeita tulevasta kehityksestä ja ne perustuvat moniin oletuksiin. Yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä niiden toimialojen kehitys, joilla Yhtiö toimii, saattavat poiketa olennaisesti siitä ja olla heikompia kuin mitä näissä tiedotteen tulevaisuutta koskevissa lausumissa on kuvattu tai esitetty. Lisäksi, vaikka Yhtiön historiallinen liiketoiminnan tulos, mukaan lukien Yhtiön taloudellinen asema ja maksuvalmius sekä niiden toimialojen kehitys, joilla Yhtiö toimii, ovat johdonmukaiset tämän tiedotteen sisältämien tulevaisuutta koskevien lausumien kanssa, nämä tulokset tai tapahtumat eivät välttämättä anna viitteitä tuloksista tai tapahtumista tulevilla ajanjaksoilla. Tämän tiedotteen tiedot, näkemykset ja tulevaisuutta koskevat lausumat ilmaisevat ainoastaan tämän tiedotteen päivämäärän mukaista asiantilaa. Ellei lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö pääjärjestäjä ei ota vastuuta tai anna sitoumusta julkaista päivityksiä tai korjauksia mihinkään tässä tiedotteessa oleviin tietoihin, näkemyksiin tai tulevaisuutta koskeviin lausumiin.

Jaa LinkedInissä

Hae lainaa jo tänään

Yrityslainaa monenlaisiin tarpeisiin juuri sinulle sopivilla ehdoilla

Hae tästä »